Видеокурсы пк


Инфобизнес

Під час занять не вставайте і не ходіть по класу.

Строго виконуйте вказівки викладача.

Під час роботи дотримуйтесь інструкції і не відкривайте не потрібних вам файлів і програм так, щоб не змінювати макроси і шаблони.

Не робіть різких ударів при роботі з клавіатурою.

Не натискай клавіші на сусідньому комп ютері.

Припиняйте роботу при появі незвичайного звуку, запису або самовільного включення ПК і негайно повідомте про це викладача.

Після виконання завдання коректно вимкніть комп ютер.

У 8-му класі ви розглядали задачі, y яких використовувалася невелика кількість змінних.

Але існує багато задач, y яких потрібно опрацьовувати значення досить великої кількості змінних одного й того самого типу.

Якщо використати 100 змінних типу real з довільними іменами, наприклад а, b, c, , z, aa, ab, ac, , az, ba, bb, bc, bz, ca, cb, cc, , cv,.

то команда знаходження суми їхніх значень буде містити у правій своїй частині 100 доданків або потрібно включити до тексту програми такі 100 команд .

Усе це робить текст програми громіздким і незручним, зважаючи на те, що кількість учнів може бути ще більшою або взагалі заздалегідь невідомою.

Масив це сукупність однотипних елементів, що мають спільне ім я.

Тип елементів називають базовим типом масиву.

Кожний елемент масиву визначається його індексом.

Кількість елементів масиву визначає його розмір.

Розрізняють статичні й динамічні масиви.

Ми будемо розглядати статичні масиви, розміри яких є фіксованими, тобто не змінюються в ході виконання програми.

Одновимірний масив це масив, доступ до елементів якого визначається за допомогою одного індекса.

Масив під назвою m, який містить 8 елементів.

Для введення та виведення елементів масиву можна застосувати відомі вам об єкти форми текстове поле Edit, напис Label, вікна повідомлень, або задавати випадкові значення з деякого діапазону.

Надаємо елементам масиву значення, через команду присвоєння.

Надаємо елементам масиву значення, через команду InputBox.

Дано послідовність із N цілих чисел N 100 .

Визначити кількість парних чисел, які мають парні індекси.

Домашнє завдання вивчити 32.

Виконати тестове завдання 32 на сайті Інтерактивне навчання .

Posted by astebl на 19 02 2018 in 9 клас.

Практична робота 11.

Створення, опрацювання і дослідження інформаційних моделей на прикладах задач з різних предметних галузей в табличному процесорі.

Під час занять не вставайте і не ходіть по класу.

Строго виконуйте вказівки викладача.

Під час роботи дотримуйтесь інструкції і не відкривайте не потрібних вам файлів і програм так, щоб не змінювати макроси і шаблони.

Не робіть різких ударів при роботі з клавіатурою.

Не натискай клавіші на сусідньому комп ютері.

Припиняйте роботу при появі незвичайного звуку, запису або самовільного включення ПК і негайно повідомте про це викладача.

Після виконання завдання коректно вимкніть комп ютер.

Виконуємо завдання с.

Результати роботи викладаємо в classroom.

Posted by astebl на 14 02 2018 in 9 клас.

Під час занять не вставайте і не ходіть по класу.

Строго виконуйте вказівки викладача.

Під час роботи дотримуйтесь інструкції і не відкривайте не потрібних вам файлів і програм так, щоб не змінювати макроси і шаблони.

Не робіть різких ударів при роботі з клавіатурою.

Не натискай клавіші на сусідньому комп ютері.

Припиняйте роботу при появі незвичайного звуку, запису або самовільного включення ПК і негайно повідомте про це викладача.

Після виконання завдання коректно вимкніть комп ютер.

Posted by astebl на 12 02 2018 in 9 клас.

Створення і опрацювання моделей на прикладах задач з різних предметних галузей фізика, математика, хімія, біологія тощо в різних програмних середовищах.

Під час занять не вставайте і не ходіть по класу.

Строго виконуйте вказівки викладача.

Під час роботи дотримуйтесь інструкції і не відкривайте не потрібних вам файлів і програм так, щоб не змінювати макроси і шаблони.

Не робіть різких ударів при роботі з клавіатурою.

Не натискай клавіші на сусідньому комп ютері.

Припиняйте роботу при появі незвичайного звуку, запису або самовільного включення ПК і негайно повідомте про це викладача.

Після виконання завдання коректно вимкніть комп ютер.

Завдання створити комп ютерну модель заготівлі деревини та провести дослідження плану лісозаготівлі згідно з умовою задачі.

Обладнання комп ютер зі встановленим табличним процесором.

Домашнє завдання вивчити 29.

Виконати тестове завдання 29 на сайті Інтерактивне навчання .

Виконати вправу 29, результат викласти в Classroom Урок 39 .

Posted by astebl на 05 02 2018 in 9 клас.

Основні етапи комп ютерного моделювання постановка задачі та її аналіз, побудова інформаційної моделі, розробка методу й алгоритму дослідження моделі, розробка комп ютерної моделі, проведення комп ютерного експерименту.

Під час занять не вставайте і не ходіть по класу.

Строго виконуйте вказівки викладача.

Під час роботи дотримуйтесь інструкції і не відкривайте не потрібних вам файлів і програм так, щоб не змінювати макроси і шаблони.

Не робіть різких ударів при роботі з клавіатурою.

Не натискай клавіші на сусідньому комп ютері.

Припиняйте роботу при появі незвичайного звуку, запису або самовільного включення ПК і негайно повідомте про це викладача.

Після виконання завдання коректно вимкніть комп ютер.

Основні етапи комп ютерного моделювання.

З ясувати мету моделювання.

Визначити початкові дані, які потрібні для створення моделі, та обмеження на ці дані.

Уточнити, які результати потрібно отримати.

Визначити параметри моделі, суттєві для даної задачі.

Описати залежність між параметрами моделі у вигляді математичних співвідношень.

Дібрати або розробити метод розв язування задачі.

Скласти алгоритм отримання результатів за вибраним методом.

Вибрати засоби програмної реалізації алгоритму на комп ютері.

Створити комп ютерну модель.

Перевірити правильність створеної комп ютерної моделі.

Розробити план дослідження.

Провести експеримент на базі створеної комп ютерної моделі.

Проаналізувати отримані результати.

Зробити висновки щодо властивостей прототипу моделі.

Домашнє завдання вивчити 28.

Виконати тестове завдання 28 на сайті Інтерактивне навчання .

Виконати роботу в Classroom Урок 38.

Posted by astebl на 31 01 2018 in 9 клас.

Комп ютерна модель та її переваги.

Види комп ютерних моделей розрахункові, графічні, імітаційні та інші моделі.

Поняття комп ютерного експерименту.

Під час занять не вставайте і не ходіть по класу.

Строго виконуйте вказівки викладача.

Під час роботи дотримуйтесь інструкції і не відкривайте не потрібних вам файлів і програм так, щоб не змінювати макроси і шаблони.

Не робіть різких ударів при роботі з клавіатурою.

Не натискай клавіші на сусідньому комп ютері.

Припиняйте роботу при появі незвичайного звуку, запису або самовільного включення ПК і негайно повідомте про це викладача.

Після виконання завдання коректно вимкніть комп ютер.

В курсі 7 класу ви ознайомилися з поняттям моделі.

Модель від латин.

modulus міра, зразок це спрощене подання об єкта процесу, явища , оригінал якого складно або неможливо дослідити.

За способом подання моделі поділяють на матеріальні та інформаційні.

Матеріальна модель це предметне подання об єкта зі збереженням його геометричних та фізичних властивостей.

Інформаційна модель це опис суттєвих для певного дослідження властивостей об єкта, його взаємозв язків з іншими об єктами.

Ви вже знайомі з правилами побудови карти знань, яку зручно використовувати для відображення суттєвих властивостей об єкта.

Моделювання це процес створення моделі для подальшого дослідження об єкта процесу, явища .

Матеріальні моделі відтворюють фізичні, геометричні та інші вла стивості об єктів моделювання глобус, модель молекули, макет літака, будинка тощо .

Інформаційна модель це опис важливих для певного дослідження властивостей об єкта явища, процесу .

Інформаційні моделі можна поді лити на такі типи.

Комп ютерна модель це інформаційна модель, реалізована за допомогою програмного середовища текстового або гра фічного редактора, редактора презентацій, середовища про грамування тощо .

Графічна комп ютерна модель це опис об єкта явища, процесу у вигляді схем, діаграм, рисунків, створений за допомогою комп ютерних технологій.

Імітаційна модель програма або комплекс програм, що реалізує алгоритм функціонування об єкта в різних умовах.

До імітаційних моделей відносять .

навчальні моделі, що застосовують для навчання і тренування; ігрові моделі, що дозволяють відтворювати поведінку об єкта в ігро вих ситуаціях з урахуванням реакції з боку суперника.

Виконайте вправу 27 ст.

Скласти програму для дослідження колірної моделі RGB.

Домашнє завдання вивчити 27.

Виконати тестове завдання 27 на сайті Інтерактивне навчання .